راهکاری زﯾﺴﺖ محیطی ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻄﺮیﻫﺎی پت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺰداﻧﻪ در بتن

 یکی از راهکارهای زیست محیطی برای بازیافت بطری‌های پت، استفاده از آن‌ها به عنوان جایگزینی برای ماسه در ترکیبات بتن است. این روش می‌توان...

ادامه مطلب

بررسی اثر نور خورشید، مدت نگهداری و دمای محیط بر آزادسازی فلزات سنگین از ظروف پلی‌اتیلن به بطری‌های آب

بر اساس تحقیقات انجام شده، نور خورشید، مدت زمان نگهداری و دمای محیط می‌توانند بر آزادسازی فلزات سنگین از ظروف پلی اتیلن ترفتالات (PET) ...

ادامه مطلب